Xinjiang Yurt

Xinjiang Yurt sm

2006 oil on canvas 36 x 48 inches

Trixie Pitts 2017 (since 2009)